Polityka prywatności

Czym jest polityka prywatności?

Truphone dba o ochronę prywatności i zabezpiecza dane swoich użytkowników. Gromadząc dane naszych użytkowników, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zagwarantować, że zebrane informacje wykorzystywane są tylko do wyraźnie określonych celów. Gromadzone dane zależą od tego, z jakiego rodzaju usług korzysta użytkownik.

Niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności ma ułatwić użytkownikom zrozumienie, w jaki sposób Truphone wykorzystuje i chroni dane gromadzone podczas korzystania z Usług naszej firmy. Użytkownik zobowiązany jest do przeczytania niniejszej polityki oraz warunków ogólnych korzystania z innych świadczonych usług.

Niniejsza polityka dotyczy następujących podmiotów Truphone:

  • Truphone Limited (spółka zarejestrowana w Anglii i Walii)
  • SCN Truphone SL (spółka zarejestrowana w Hiszpanii)
  • Truphone GmbH (spółka zarejestrowana w Niemczech)
  • Truphone B.V. (spółka zarejestrowana w Holandii)
  • Truphone Poland Sp. z o.o. (spółka zarejestrowana w Polsce)

„Truphone" w niniejszym dokumencie oznacza podmiot Truphone, który świadczy usługi na rzecz danego użytkownika lub prowadzi działalność w kraju jego zamieszkania.

1. Dlaczego gromadzimy dane?
Wszelkie dane gromadzone przez Truphone w celu i w ramach korzystania z Usług są zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,[2016/679] które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.

1.1. Dane są gromadzone i mogą być wykorzystywane do trzech głównych celów. Truphone gromadzi i przetwarza, samodzielnie lub korzystając z usług zewnętrznych dostawców działających w imieniu Truphone, dane osobowe użytkownika, za jego zgodą, aby (1) móc świadczyć Usługi Truphone, zwłaszcza aby umożliwić komunikację za pośrednictwem Oprogramowania Truphone i/lub Usług Truphone i sieci Truphone, (2) móc wystawić fakturę użytkownikowi za skorzystanie z Usług Truphone oraz (3) prowadzić działania marketingowe promujące działalność Truphone.

1.2. Oznacza to, że możemy czasami przesyłać użytkownikowi informacje na temat usług i produktów, które naszym zdaniem mogą być dla niego atrakcyjne. Zgodnie z Ustawią o ochronie danych z 1998 roku (Data Protection Act 1998) użytkownik musi aktywnie wyrazić zgodę na takie działanie z naszej strony w momencie gromadzenia przez nas danych. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych, nie będziemy tego robić.

2. Czym są dane osobowe?
Aby móc świadczyć usługi na rzecz użytkowników, musimy uzyskać pewne informacje na ich temat. Dane osobowe to informacje na temat użytkowników, które gromadzimy w momencie podjęcia przez nich decyzji o chęci skorzystania z naszych Usług za pośrednictwem naszej witryny lub telefonu komórkowego oraz później podczas korzystania z tych Usług.

3. Jakie informacje na temat użytkowników przechowujemy?
3.1. Decydując się na skorzystanie z Usługi, użytkownik zostanie poproszony (w zależności od sytuacji) o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, danych niezbędnych do wykonania płatności wybraną metodą, numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail. Przechowujemy również dane dotyczące tego, z jakich usług użytkownik korzystał i kiedy to robił. Dane te obejmują godziny połączeń, trasowanie i czas trwania, i są nazywane „danymi dotyczącymi ruchu". Ponadto gromadzimy również dane dotyczące tego, w jaki sposób użytkownik dowiedział się o naszych usługach, w jaki sposób kontaktuje się z nami w ramach naszej działalności marketingowej, naszych kampanii, połączeń i wysłanych przez nas wiadomości e-mail. Te dane służą nam do doskonalenia naszych działań marketingowych.

3.2. W pewnych okolicznościach ze względów prawnych w niektórych krajach, aby móc świadczyć Usługi Truphone, musimy otrzymać kopię dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego itp.). Dane te będą przechowywane przez nas i na żądanie zostaną udostępnione władzom danego kraju.

4. Do czego wykorzystujemy dane?
Potrzebujemy tych informacji w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika oraz przetworzenia jego zlecenia, kiedy pierwszy raz korzysta z naszej Usługi. Danych osobowych użytkowników możemy również użyć do następujących celów:

4.1 Dbanie o zgodność z przepisami
Dane osobowe użytkowników możemy wykorzystywać w celach związanych z przestrzeganiem zobowiązań prawnych. W niektórych przypadkach mamy obowiązek udostępnić dane organom regulacyjnym, na przykład w razie złożenia reklamacji przez użytkownika.

4.2. Potwierdzenie zdolności kredytowej
Możemy skorzystać z danych osobowych do potwierdzenia i przeanalizowania zdolności kredytowej użytkownika w okresie trwania Umowy.

4.3. Działania marketingowe
Gdy użytkownik zwraca się do nas w sprawie naszych produktów i usług, podejmiemy próbę kontaktu telefonicznego i drogą elektroniczną w sprawie produktu, którego dotyczyło zapytanie. W razie braku dalszego kontaktu z użytkownikiem usuniemy jego dane po upływie 12 miesięcy.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów marketingowych, możemy wówczas używać ich do przesyłania informacji na temat innych świadczonych przez nas usług.

4.4. Gromadzenie danych dotyczących ruchu
Możemy przechowywać dane użytkownika, takie jak numery wybieranych telefonów i czas trwania połączeń, wysłane wiadomości tekstowe (SMS) i korzystanie z sieci, aby móc wystawić mu rachunek za skorzystanie z Usług. Ponadto, przez krótki okres, przechowujemy dane dotyczące stron internetowych i adresów IP, z których korzysta urządzenie użytkownika.

5. Czym są pliki cookie i jak je stosujemy?
Pliki cookie to informacje przesyłane przez Truphone na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, które umożliwiają systemom Truphone rozpoznawanie przeglądarki użytkownika. Pliki cookie umożliwiają także Truphone zbieranie informacji na temat sposobu użytkowania witryny firmowej oraz dostosowywanie jej do preferencji użytkowników. W sekcji „Pomoc" dostępnej na pasku narzędzi większości przeglądarek można dowiedzieć się, jak zapobiec akceptowaniu nowych plików cookie przez przeglądarkę, jak ustawić powiadomienia o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Pliki cookie Truphone nie zawierają żadnych informacji identyfikujących. Należy pamiętać, że w momencie całkowitego wyłączenia plików cookie niektóre spersonalizowane usługi mogą stać się niedostępne.

6. Kto jeszcze ma dostęp do danych użytkownika?
6.1. Wystawianie faktur
Możemy skorzystać z zewnętrznych dostawców usług bankowych i agencji wystawiających faktury do przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni operatorzy sieciowi mogą również potrzebować wglądu w Dane osobowe użytkowników ze względów zgodności z przepisami. Zobowiązujemy się dopilnować, aby podmioty te stosowały takie same lub podobne wytyczne, jak nasza firma.

6.2. Przestrzeganie przepisów
Może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni przekazać dane osobowe użytkownika podmiotowi zewnętrznemu w celu dopełnienia obowiązku zgodności ze zobowiązaniami prawnymi. Takim podmiotem są między innymi krajowe organy regulacyjne, a przyczyną może być spór dotyczący rachunku za usługę, postępowanie sądowe lub nawet kwestia bezpieczeństwa narodowego. W takim przypadku zastosujemy się do wszystkich wymogów obowiązującego w danym momencie prawa i udostępnimy takie dane.

6.3. Służby ratunkowe
Jeśli użytkownik skorzysta z naszych usług w celu kontaktu ze Służbami ratunkowymi, wówczas na ich żądanie udostępnimy wszelkie niezbędne dane takiego użytkownika.

6.4. Świadczenie usługi katalogowania numerów
Jeśli użytkownik i/lub jego firma nie wyrazi sprzeciwu, możemy wprowadzić jego dane do naszego katalogu numerów Truphone oraz katalogu podmiotów zewnętrznych, a nasza sieć umożliwi wyświetlanie numeru użytkownika w urządzeniu odbierającym połączenie. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na korzystanie z tej usługi.

Uwaga: jeśli Truphone umożliwi użytkownikowi kontakt ze Służbami ratunkowymi, jego numer i lokalizacja użytego w tym celu urządzenia będą zawsze udostępniane w momencie takiego kontaktu.

6.5. Przechowywanie danych
Dane zebrane na naszej witrynie lub podczas korzystania z naszych Usług mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym Truphone posiada swoje oddziały. W związku z tym, do celów udostępniania lub ujawniania danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki, Truphone zastrzega sobie prawo do przekazywania danych poza terytorium kraju ojczystego użytkownika. Poniższa tabela przedstawia, w jaki sposób udostępniamy dane użytkowników naszym podmiotom zależnym i partnerom.

 

Korzystając z Usługi Truphone, użytkownik wyraża zgodę na taki transfer informacji poza terytorium jego kraju ojczystego. Truphone może sprzedawać lub kupować spółki zależne lub jednostki gospodarcze. W przypadku takich transakcji oraz w razie, gdyby firma Truphone lub wszystkie jej aktywa zostały nabyte przez podmiot zewnętrzny, dane osobowe użytkowników Truphone będą jednym z przekazywanych zasobów. Zastrzegamy sobie prawo do uwzględnienia danych osobowych użytkowników zgromadzonych jako zasób podczas takiego transferu na rzecz podmiotu zewnętrznego.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Obowiązują nas surowe wytyczne określające czas, przez który wolno przechowywać dane osobowe użytkowników. Wytyczne te zawarto w przepisach dotyczących ochrony i przechowywania danych. Dane osobowe użytkowników przechowujemy zgodnie z informacjami, zawartymi w poniższej tabeli:

 

8. Czy użytkownik ma wgląd w swoje dane osobowe oraz możliwość ich korekty lub usunięcia?
Tak. Użytkownik może otrzymać kopię swoich danych osobowych, które posiadamy, ma również prawo do ich korekty lub usunięcia na pisemny wniosek przesłany do Administratora danych, Truphone Ltd, 25 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5LQ. Wniosek można również przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail dataprotection@truphone.com. Prosimy o sprecyzowanie wniosku, na który udzielimy wstępnej odpowiedzi w ciągu 5 dni, potwierdzając możliwość jego realizacji, a następnie w ciągu 30 dni dokonamy realizacji.


9. Co zrobić w razie podejrzeń, że dane użytkownika zostały udostępnione w niewłaściwy sposób?
Jeśli zachodzi podejrzenie, że udostępniliśmy dane użytkownika w niewłaściwy sposób, prosimy napisać na adres e-mail: securitynotice@truphone.com lub skontaktować się z infolinią, podając szczegóły problemu, a my niezwłocznie przeprowadzimy stosowne dochodzenie.

10. W jaki sposób Truphone chroni dane osobowe?
10.1. Truphone podejmuje odpowiednie organizacyjne i techniczne działania w celu ochrony gromadzonych lub uzyskiwanych danych osobowych i danych dotyczących ruchu, i nie przechowuje ich dłużej, niż jest to dozwolone w celu świadczenia swoich usług oraz zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika i dane dotyczące ruchu powiązane z użytkownikiem są dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników Truphone, którzy potrzebują dostępu do nich w celu wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

10.2. Truphone podejmuje stosowne środki techniczne w ramach zarządzania polityką i procesami związanymi z bezpieczeństwem informacji, co potwierdza przyznanie certyfikatu ISO:27001 w ramach działalności na terenie Wielkiej Brytanii, Portugalii i Filipin.

10.3. Truphone podejmuje odpowiednie działania techniczne w celu ochrony poufności treści przekazywanych za pośrednictwem usług Truphone i przestrzega obowiązków oraz wyłączeń nakładanych na podmiot gromadzący dane osobowe przez obowiązujące przepisy prawa.

11. Czy ta polityka ulega zmianom?
Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom z przyczyn prawnych lub biznesowych. Należy na bieżąco sprawdzać treść niniejszej polityki pod kątem zgodności. W razie wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie www.truphone.com/legal.

 

Related