Privacybeleid

Wat wordt er verstaan onder privacybeleid?

Truphone is toegewijd aan de privacy en beveiliging van de gegevens die we over u bewaren. Gedurende het gehele proces van gegevensverzameling worden alle benodigde maatregelen ondernomen om te verzekeren dat gegevens alleen gebruikt worden voor de door ons duidelijk uiteengezette doeleinden. Welke gegevens we verzamelen hangt af van de dienst die we aan u verlenen.

Het doel van dit privacybeleid is om inzichtelijk te maken hoe de informatie die u verschaft bij het gebruik van Truphone-diensten, door Truphone wordt gebruikt en veilig wordt bewaard. U dient dit privacybeleid te lezen, evenals de algemene voorwaarden van de andere diensten die we u leveren.

Dit beleid is van toepassing op de volgende Truphone-entiteiten:

  • Truphone Limited (opgericht in Engeland en Wales)
  • SCN Truphone SL (opgericht in Spanje)
  • Truphone GmbH (opgericht in Duitsland)
  • Truphone bv (opgericht in Nederland)
  • Truphone Polen Sp. z o.o. (opgericht in Polen) 

'Truphone' verwijst in dit document naar de Truphone-entiteit die relevant is voor het verlenen van de diensten die u gebruikt of het land waar u verblijft.

1. Doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld
Alle gegevens die door Truphone verzameld worden voor en door het gebruik van de Dienst, voldoen aan de volgende algemene verordening gegevensbescherming [2016/679] vanaf 25 mei 2018.

1.1. Gegevens worden verzameld en gebruikt voor drie hoofddoeleinden. Truphone verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over u, of laat deze gegevens door derde partijen verzamelen en verwerken, voor zover toegestaan (1) om de Truphone-dienst te verlenen, in het bijzonder om de door u verrichte communicatie over te brengen door middel van de Truphone-software en/of de Truphone-dienst en het Truphone-netwerk, om (2) u het gebruik van de Truphone-dienst in rekening te brengen en (3) om Truphone-marketingactiviteiten te verrichten.


1.2. Dit houdt in dat wij u af en toe informatie over diensten en producten sturen waarvan wij denken dat die interessant voor u kunnen zijn. In overeenstemming met de Britse Wet bescherming persoonsgegevens van 1998 dient u hiervoor toestemming te geven op het moment dat de informatie wordt verzameld. Wij gebruiken uw informatie niet indien deze toestemming niet is verleend.

2. Wat wordt er verstaan onder persoonsgegevens?
2.1.Om u een dienst te kunnen verlenen, hebben we bepaalde informatie over u nodig. Persoonsgegevens zijn feiten over u die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor een dienst, wanneer u diensten op de website of uw mobiele telefoon opent en wanneer u de diensten gebruikt.

3. Welke informatie over u bewaren wij?
3.1. Wanneer u zich aanmeldt voor de Dienst, vragen we u (voor zover van toepassing) om uw naam, adres, betaalwijze en -gegevens, mobiele telefoonnummer en e-mailadres. We bewaren ook gegevens over welke van onze diensten u gebruikt heeft en wanneer. Deze gegevens omvatten gesprekstijden, routering en duur. Dit worden 'verkeersgegevens' genoemd. Ten slotte bewaren we ook gegevens over hoe u onze diensten ontdekt heeft en hoe u contact met ons opneemt bij marketingactiviteiten, campagnes die we voeren, telefoongesprekken die we plegen, en e-mails die we verzenden. We gebruiken die gegevens om onze marketingactiviteiten te verbeteren.

3.2. Onder bepaalde voorwaarden hebben we in sommige landen voor regelgevingsdoeleinden kopieën nodig van persoonlijke documenten (paspoort, ID-kaart, enz.), die door ons worden bewaard en aan nationale regelgevende instanties worden verschaft indien zij daarom verzoeken.

4. Waarvoor gebruiken we deze informatie?
We hebben deze informatie nodig om uw identiteit te kunnen bevestigen en uw bestelling te kunnen verwerken wanneer u zich voor het eerst aanmeldt voor onze dienst. We kunnen uw persoonsgegevens ook voor het volgende gebruiken:

4.1. Naleving van regelgeving
We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om aan regelgeving te voldoen, en in sommige gevallen moeten we die gegevens delen met toezichthouders, bijvoorbeeld in het geval dat u een klacht indient.

4.2. Controle van kredietwaardigheid
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om kredietinformatie op te zoeken en kredietwaardigheid te analyseren tijdens de duur van deze overeenkomst.

4.3. Marketingactiviteiten
Als u informatie heeft aangevraagd betreffende onze producten en diensten, proberen we contact op te nemen met u via e-mail of telefoon betreffende het specifieke product waarnaar u gevraagd heeft. Als u geen contact met ons opneemt, verwijderen we uw gegevens na een periode van 12 maanden.

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie te sturen over aanvullende diensten die wij leveren.

4.4. Verzameling van verkeersgegevens
We kunnen gegevens bewaren over het aantal en de duur van gesprekken, verstuurde SMS-berichten en netwerkgebruik om u de diensten in rekening te brengen. We bewaren ook voor een korte periode gegevens in verband met de websites en IP-adressen die op uw apparaten gebruikt zijn.

5. Wat zijn cookies en hoe maken wij er gebruik van?
Cookies zijn gegevens die door Truphone via de browser op de harde schijf van uw computer worden gezet om de systemen van Truphone in staat te stellen uw browser te herkennen. Tevens stellen cookies Truphone in staat informatie te verzamelen over het gebruik van de website en de website te verbeteren overeenkomstig de voorkeuren van de gebruikers. Bij de optie Help op de werkbalk van de meeste browsers staat hoe u kunt instellen dat de browser nieuwe cookies weigert of een melding geeft wanneer u een nieuw cookie ontvangt, en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. De cookies van Truphone bevatten geen identificatiegegevens. Houd er rekening mee dat sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet beschikbaar zijn als u cookies uitschakelt.

6. Wie krijgt mijn informatie nog meer te zien?
6.1. Transacties voor facturering
We kunnen voor de verwerking van uw informatie gebruikmaken van bankvoorzieningen en factureringsbedrijven. Derde partijen die het netwerk exploiteren, hebben mogelijk ook toegang tot uw gegevens nodig voor de naleving van de regelgeving. We verzekeren ons ervan dat deze partijen dezelfde of gelijkwaardige richtlijnen volgen als wij.

6.2. Naleving van wetten
Soms moeten we uw persoonsgegevens mogelijk aan derde partijen verschaffen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het kan onder meer gaan om nationale regelgevende instanties en om redenen zoals het oplossen van een geschil met betrekking tot facturering, gebruik bij gerechtelijke procedures of zelfs nationale veiligheid. In deze gevallen houden we ons aan de op dat moment van kracht zijnde wetgeving en verschaffen we dergelijke informatie zoals is voorgeschreven.

6.3. Hulpdiensten
Als we u toegang bieden tot hulpdiensten, bieden we de hulpdiensten alle informatie die zij nodig hebben.

6.4. Aanbieden van een telefooninlichtingendienst
Tenzij u en/of uw bedrijf ons hebben gevraagd uw gegevens niet in een adresboek in te voeren, kunnen wij uw Truphone-nummer in adresboeken van Truphone en derde partijen invoeren en zal ons netwerk toestaan dat uw nummer wordt weergegeven op ontvangende apparaten. U kunt ervoor kiezen om u af te melden voor deze dienst.

Als Truphone u toegang biedt tot hulpdiensten, worden het nummer en de locatie van uw toestel altijd verzonden als u de hulpdiensten belt.

6.5. Opslag van informatie
Informatie die op de website of door het gebruik van de dienst wordt verzameld, kan worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waar Truphone is gevestigd. Met het oog hierop, alsmede om gegevens te delen of door te geven in overeenstemming met dit beleid, behoudt Truphone het recht om informatie over te dragen buiten uw eigen land. De tabel hieronder geeft aan hoe we uw gegevens aan onze dochterondernemingen en partners doorgeven

 

Door de dienst van Truphone te gebruiken, stemt u in met dergelijke informatieoverdrachten buiten uw eigen land. Truphone kan dochterondernemingen of bedrijfseenheden kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties, of indien Truphone of vrijwel alle aandelen daarvan door een derde partij worden gekocht, zal persoonlijke informatie van Truphone-gebruikers doorgaans tot de overgedragen bedrijfsmiddelen behoren. We behouden het recht voor om bij een dergelijke overdracht aan een derde partij ook uw persoonlijke informatie, verzameld als een bedrijfsmiddel, over te dragen.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Er zijn strenge verplichtingen voor hoe lang we persoonsgegevens over u mogen bewaren. Deze verplichtingen zijn opgenomen in wetgeving inzake gegevensbescherming en -bewaring. We bewaren uw persoonsgegevens zoals aangegeven in de tabel hieronder:

8. Kan ik de gegevens die jullie over mij bewaren inzien, laten veranderen en verwijderen?
Ja. U mag een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren, de gegevens laten aanpassen of alle persoonsgegevens laten verwijderen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Data Controller, Truphone Ltd, 25 Canada Square, Londen, E14 5LQ. U kan ook uw verzoek indienen via het e-mailadres dataprotection@truphone.com. Nadat u uw verzoek verzonden heeft, antwoorden wij binnen vijf dagen om te bevestigen dat we het kunnen verwerken, en dan voeren we het verzoek binnen dertig dagen uit.

9. Wat als u denkt dat we uw gegevens incorrect gedeeld hebben?
Als u vermoedt dat we uw gegevens ongepast gedeeld hebben, stuur dan een e-mail naar: securitynotice@truphone.com of bel onze helpdesk. Als u de kwestie aan ons uitlegt, zullen we die meteen onderzoeken.

10. Hoe beschermt Truphone uw persoonlijke informatie?
10.1 Truphone neemt gepaste organisatorische en technische maatregelen om de persoons- en verkeersgegevens die we hebben ontvangen of verzameld, te beschermen, en bewaart deze niet langer dan toegestaan om haar diensten te verlenen of zoals vereist door relevante wetgeving. Uw persoons- en verkeersgegevens zijn alleen toegankelijk voor gemachtigde medewerkers van Truphone die toegang tot deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te kunnen voeren.

10.2 Truphone neemt gepaste technische maatregelen om haar Informatieveiligheidsbeleid en -processen te beheren en is ISO:27001-geaccrediteerd voor haar afdelingen in het VK, Portugal en de Filipijnen.

10.3 Truphone neemt gepaste technische maatregelen om de vertrouwelijkheid van de inhoud van de communicatie via Truphone-diensten te beschermen en neemt verplichtingen en uitzonderingen in acht conform de betreffende wetgeving.

11. Wordt dit beleid gewijzigd?
Dit privacybeleid kan zo nu en dan om juridische of zakelijke redenen worden gewijzigd. U dient dit beleid in het bijzonder voor nalevingsdoeleinden regelmatig te controleren. Na eventuele wijzigingen wordt een gewijzigd privacybeleid gepubliceerd op www.truphone.com/legal.

Related